Kyrkovalet

 

 

Israel och Kyrkovalet 2013

 

 

 

 

 

Enkät om partiernas inställning till Israel-Palestina frågan

 

Förord

 

Perspektiv på Israel skickade den 2 september i år ut en enkät till samtliga partier som ställer upp i kyrkovalet 2013. Syftet med enkäten var att dagarna före valet låta väljarna ta del av de politiska partiernas inställning till

konflikten mellan Israel och de palestinska parterna. Vi ville också ta reda på hur väl partierna förankrat åsikterna bland väljarna.

 

Enkäten gjordes mot bakgrund av att Svenska kyrkans kyrkomöte under den nu avslutande mandatperioden bedrivit en politik mot Israel där man enligt vår slutsats tydligt tagit ställning för en part i konflikten, den palestinska, och byggt sin inställning till stor del på dokument som tjänat som anti-israelisk propaganda mot staten Israel och dess invånare.

 

Endast fem partier av fjorton inkom med svar på enkäten.

 

Perspektiv på Israels kyrkovalsenkät 2013

 

 

1. Anser ni att Svenska kyrkan ska ha någon åsikt i Israel-Palestina frågan?

 

VÄNSTERN I SVENSKA KYRKAN:

Ja vi anser att Svenska kyrkan ska ha en åsikt. Det har vi visat genom att stödja kyrkomötets uttalande 21/11 2012 http://m.svenskakyrkan.se/?id=944480

 

CENTERPARTIET I SVENSKA KYRKAN:

Det är inte Svenska kyrkans främsta uppgift att ha åsikter om Israel-Palestina-frågan.*

 

BORGERLIGT ALTERNATIV:

Inte i den mån det inte handlar om frågor som är relevanta för Svenska kyrkan, exempelvis de kristnas situation eller frågor om religionsdialog och ekumenik. Att ensidigt ta ställning för den ena sidan, vilket vi upplever att Svenska kyrkan nu gör, tycker vi ligger utanför samfundets uppdrag. Konflikten är oerhört komplex, och den slagordsretorik som många ägnar sig åt, inklusive, ibland, företrädare för svenska kyrkan, tycker vi är direkt olämpligt.

 

MILJÖPARTISTER I SVENSKA KYRKAN**:

Miljöpartister i Svenska kyrkan ber och arbetar för fred i det heliga landet.

Självklart ska Svenska kyrkan vara aktiv för att bringa fred och förståelse i hela det heliga landet. En tvåstats lösning är det som troligen kan fungera. Idag är Sveriges kristna råd aktivt genom sina föjleslagare och andra viktiga insatser t ex via Svenska teologiska institutet.

 

Jerusalem och hela Israel är världens mitt och många grupper och länder har starka och klara uppfattningar om Israel-Palestina frågan, - När man kommer till den heliga staden är det lätt att bli mer ödmjuk, som en Lutherskpräst uttryckte de, när vi var där med en grupp från kyrkomötet i våras. Att svenska kyrkan är närvarande är och ska förbli självklart och vi står bakom det viktiga Kairos dokumentet, som vi officiellt förra kyrkomötet ställde oss bakom.

I våras fick vi träffa en ortodox kvinna i Betlehem som lärde unga muslimer om ickevåldskamp, i juden Jesus fotspår.

 

Fred i detta område är svårt, men ur förkunnelsen ser jag det som att vi är kallade att leva i samexistens i hjärtat av jorden, om moderjord ska överleva länge till.

Be för fred i Jerusalem stod det i många butiker på present artiklar i den judiska delen. Och vi lärde oss att de ortodoxa judarna inte tillhör den judiska armén, de krigar inte. Utan får just ägna sig åt det traditionellt religiösa livet.

 

Tyvärr får inte det judiska folket ta sig över till de Palestinska områdena, så folken möts tyvärr inte. En judinna vi mötte på institutet och som ägnar sig åt religionsdialog, berättade att hon varit över, men att hon inte tar med några grupper över för säkerhetens skull. Sin säkerhet kan hon riskera, men inte andras.

 

Att miljöpartister i Svenska kyrkan är för en fredlig lösning av Israel-Palestina frågan, förvånar nog ingen. Vi ser och gläds åt att kyrkan agerar en del i dessa frågor och mer kan vi göra när de gröna krafterna i kyrkopolitiken blir flera.

 

FRIA LIBERALER I SVENSKA KYRKAN:

Ja det ska kyrkan ha. Svenska kyrkan är inte enbart en organisation verksam i Sverige utan en del av den världsvida kyrkan. Som sådan måste Svenska kyrkan även ta ställning till händelser internationellt och förhålla sig till utvecklingen i Mellanöstern.

 

När Svenska kyrkan tar ställning vill FiSK att den ska utgå från att alla mäniskor är skapade till Guds avbild och därför okränkbara. Det gör att kyrkan måste stå upp och försvara människovärdet och motverka varje kränkning av mänskliga rättigheter. Kyrkan ska inte göra skillnad på mäniskor utan utgå från det kristna kärleksbudskapet.

 

Nu finns det grupper som vill utnyttja kyrkovalet för att sprida intoleranta budskap. Det vill vi motverka med kraft. Antisemitism eller främlingsfientlighet kan inte accepteras, vare sig i Sverige eller utomlands.

 

 

 

 

2. Om ni svarade jakande på första frågan, kan ni beskriva ert partis ståndpunkt i Israel-Palestina frågan?***

 

CENTERPARTIET I SVENSKA KYRKAN:

Centerpartiets uppfattning är att vi vill se två stater med säkra och erkända gränser och där gränserna är baserade på 1967-års gränser med förhandlade landbyten och med Jerusalem som huvudstad för båda staterna.

 

BORGERLIGT ALTERNATIV:

Våra representanter har nog rätt olika uppfattningar i frågan. Vi har inte gjort några försök att nå fram till en ”enad” ståndpunkt. Det vore poänglöst.

 

FRIA LIBERALER I SVENSKA KYRKAN:

FiSK stödjer tanken på en tvåstatslösning och anser att kyrkan ska stödja och uppmuntra till fortsatta fredsförhandlingar. Nämnden för internationell mission och diakoni tog den 22 november 2012 ett positionspapper för långsiktigt hållbar fred mellan Israel och Palestina. Den finner ni på http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=976639. Mycket av den handlingen anser vi fortfarande kan tjäna som utgångspunkt för hur kyrkan bör agera mot parterna i konflikten.

 

FiSK tycker det är viktigt att se, och höra argumenten från, båda sidorna i konflikten. Vi anser att Svenska kyrkan ska bidra till att bygga förtroende och till att underlätta dialog mellan parterna. Kyrkan ska inte vara rädd för att ställa krav men komma ihåg att krav ofta behöver riktas mot båda sidorna.

 

FiSK ser just nu med särskild oro på hur situationen förvärras för många religiösa minoriteter i Mellanöstern. Inte minst många kristna grupper tvingas fly området. Där kan Israel visa på en god väg framåt genom att visa på hur personer med olika tro, judar och kristna, kan leva väl sida vid sida.

 

 

 

 

3. Hur tänker ni förverkliga denna ståndpunkt i Svenska Kyrkans olika politiska församlingar?

 

VÄNSTERN I SVENSKA KYRKAN:

I kyrkomötet är frågan förverkligad, kyrkan har en ståndpunkt och vår grupp har stött den i kyrkomötet.

 

CENTERPARTIET I SVENSKA KYRKAN:

Vi får visa vår ståndpunkt i de sammanhang som det är aktuellt.

 

BORGERLIGT ALTERNATIV:

Se ovan. När denna fråga kommer upp i olika sammanhang i Svenska kyrkan kommer de som representerar Borgerligt alternativ att agera efter sina övertygelser, inte efter något slags gemensam partiståndpunkt.

 

FRIA LIBERALER I SVENSKA KYRKAN:

Kyrkans position till Israel-Palestina konflikten utformas främst på central nivå, dvs. av Kyrkomötet, kyrkostyrelsen, ärkebiskopen och nämnden för internationell mission och diakoni. FiSK:s företrädare kommer utifrån ovanstående resonemang försöka säkerställa att dessa frågor diskuteras balanserat och att eventuella ståndpunkter bygger på hänsynstagande till båda parter i konflikten. De positioner som Svenska kyrkan antar måste samtidigt ständigt omprövas och förnyas.

 

Positionerna förverkligas genom kyrkans agerande tillsammans med andra systerkyrkor i Lutherska världsförbundet och kyrkornas världsråd. Kyrkans företrädare kan även föra dialog med representanter för riksdag och regering samt internationella organisationer.

 

 

 

 

4. Hur har ni kommunicerat ert partis ståndpunkt i Israel-Palestina frågan till väljarna?

 

VÄNSTERN I SVENSKA KYRKAN:

I vårt valprogram som är mycket kort har vi inte fokuserat på Israel-Palestina-frågan.

 

CENTERPARTIET I SVENSKA KYRKAN:

Denna fråga har inte varit någon huvudfråga i vårt partiprogram eller i vår kommunikation med väljarna.

 

BORGERLIGT ALTERNATIV:

Det har vi alltså inte gjort, eftersom vi inte har någon specifik uttalad partigemensam ståndpunkt just när det gäller den politiska konflikten. Däremot är vi mycket engagerade i frågor om religionsdialog, ekumenik och mäskliga rättigheter, och driver naturligtvis de frågorna i de sammanhang där vi verkar.

 

FRIA LIBERALER I SVENSKA KYRKAN:

Vi har haft centrala riksmöten och lokala medlemsmöten där såväl Israel-Palestina frågan som läget i Mellanöstern diskuterats. Vi har även diskuterat kyrkans positionspapper och hur vi ska förhålla oss till de skrivningarna inom olika delar av nätverket.

 

Vi har inför valet tydligt pekat ut Sverigedemokraterna som vår huvudmotståndare. Vi vill därmed tydligt visa att vi tar avstånd från varje form av antisemitism. Istället vill vi, utifrån hur vi tolkar det kristna kärleksbudskapet, visa på en väg mot öppenhet och tolerans. Det ska gälla såväl när kyrkan agerar mot främlingsfientliga och intoleranta krafter i Sverige som när den tar ställning till händelser internationellt.

 

I vårt handlingsprogram inför valet tar vi upp situationen för förföljda kristna och lyfter fram rätten att praktisera sin religion (religionsfrihet). Vi pekar också på betydelsen av ekumeniska samtal och religionsdialog, allt för att kunna bygga broar av förtroende mellan människor.

 

 

 

*Ledamöter från Centerpartiet skrev flest antal motioner till kyrkomötet 2012 angående Israel-Palestina frågan. Bland annat krävde man en "folklig upplysningskampanj i Palestinafrågan"

** Miljöpartiet i Svenska kyrkan gav ett svar på alla frågorna.

*** Vänsterpartiet i Svenska kyrkan lämnade inget svar på fråga 2.

 

Copyright © All Rights Reserved