OM/ABOUT

 

PPI's Principal views

 

 

(English)

 

1.We believe that a Jewish state is necessary to protect,

where minorities live with the same democratic rights as Jews.

 

2.Israelis decide where their capital is located. We support the people of Israel in that Jerusalem is its capital.

 

3.We can never speak on behalf of Jews nor on behalf of Israel. However we are an independent voice of support for Israel's right to exist.

 

4.We believe that the crucial part of the conflict depends on a historical and ongoing persecution of Jews in the MENA region and Europe as well as religious extremism in the Middle East. And we work actively to inform about these facts.

 

5.We believe that it is a violation of the United Nations Convention on the Rights of the Child(UNCRC) and the equivalent to child abuse to teach children to hate the Jewish state and Jews .

 

6.We believe that Judea and Samaria (the West Bank) is a disputed territory.

 

7.We believe that it is up to the parties in Israel, including the disputed areas (Israelis and Palestinian inhabitants) to decide how they want to resolve the conflict. PPI wants to be part of the political debate that conveys facts, analysis and reflection on the various options available today.

 

8.Countries, governmental and non-governmental organizations that financially support the Palestinian Authority have part of the responsibility in the situation that has arisen and we want to highlight this. We require all the assistance that contributes to racism and terrorism to cease.

 

9.We work against racism and stereotyping of Israelis and Palestinians.

 

10.We believe there are discrimination against Israel and demonization of Israel in the political debate and in media, something that we condemn.

 

11. We consider BDS as an expression of antisemitism. PPI works actively to counter BDS.

 

 

PPI:s ståndpunkter

 

(Swedish)

 

1.Vi anser att en judisk stat är nödvändig att värna, där minoriteter lever med samma demokratiska rättigheter som judar.

 

2. Israelerna bestämmer var deras huvudstad ligger. Vi stödjer Israels folk i att Jerusalem är Israels huvudstad.

 

3. Vi kan aldrig tala för judars

eller Israels räkning. Vi är en oberoende röst för Israels rätt att existera.

 

4. Vi anser att den avgörande delen av konflikten beror på en

historisk och pågående förföljelse av judar i MENA-området och Europa samt religiös extremism i Mellanöstern.Och vi arbetar aktivt för att informera om dessa fakta.

 

 

5. Att lära barn att hata den judiska staten och judar anser vi är ett brott mot barnkonventionen och att likställa med barnmisshandel.

 

6. Vi anser att Judeen och Samarien (Västbanken) är ett omstritt område.

 

7. Vi anser att det är parterna i Israel inklusive de omstridda områdena (israeler och den palestinian befolkningen)

som ska avgöra hur man vill lösa konflikten. PPI vill vara en del av den politiska debatten som förmedlar fakta, analys och reflektion kring de olika alternativen som finns idag.

 

8. Länder som ger bistånd, statliga och icke-statliga organisationer som ekonomiskt stödjer Palestinska myndigheten har ett visst ansvar i den uppstådda situationen och detta vill vi belysa. Vi kräver att allt bistånd som bidrar till rasism och terrorism upphör.

 

9. Vi verkar mot rasism och stereotypisering av israeler och palestinier. Vi arbetar utifrån principen: alla människors lika värde.

 

10. Vi anser att det förekommer diskrimineringen mot Israel och demoniseringen av Israel i den politiska och mediala debatten, vilket vi fördömer.

 

11. Vi anser att BDS (bojkott, deinvestering och sanktioner mot Israel) är ett uttryck för antisemitism. PPI arbetar aktivt mot BDS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om PPI/About PPI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Swedish)

 

Perspektiv På Israel(PPI) är en tankesmedja som grundades i augusti 2013 med syftet att motverka den negativa, snedvridna bilden av Israel som sprids i svenska medier och politiska partier. Vi tror på att fred baseras på kunskap, förståelse och demokrati. Därför har PPI som mål att sprida mer kunskap om Israel och ta debatten med de krafter som sprider lögner om Israel och Israel-Palestina konflikten.

 

PPI tror inte att rasism leder till fred. Därför ser vi som vår uppgift att uppmärksamma och avslöja alla rasistiska aktörer i Israel-Palestina konflikten som ofta hyllas i Sverige.

 

PPI har också som mål att ersätta alla negativa begrepp som kastas mot Israel, som till exempel ”apartheid”, med mer kunskap som går att förstå och förklara.

 

PPI är varken höger eller vänster utan är ett partipolitiskt obundet nätverk och nätverkets ståndpunkter bygger på fakta, analys, granskning, demokratiska värderingar samt sunt förnuft.

 

Perspektiv på Israels representanter går att boka in för samtal och debatter i ämnen som berör perspektiv på Israel.

Våra representanter besöker skolor och konferenser.

För att komma i kontakt med oss om detta kontakta: tobias@perspektivpaisrael.se

 

 

 

 

 

 

(English)

 

Perspective on Israel (PPI) is a think tank which was founded in August 2013 with the aim to counteract the negative, distorted image of Israel that is spread in the Swedish media and in political parties. We believe that peace is based on knowledge, understanding and democracy. Therefore, PPI aims to spread more knowledge about Israel and bring up the debate about the forces that spread lies about Israel and the Israeli-Palestinian conflict.

 

PPI do not think that racism leads to peace. Therefore, we see it as our duty to recognize and disclose any racist parties in the Israeli-Palestinian conflict, of which some are often promoted in Sweden as " partners for peace".

 

PPI also aims to replace all negative concepts aimed at Israel, such as "apartheid," with more factual knowledge that is possible to understand and to explain.

 

PPI is neither right wing nor left wing but a non-partisan independent network and the views of the network are based on facts, analysis, review, democratic values ​​and common sense.

 

 

 

Perspektiv på Israels styrelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Petersson, chef/ director

 

 

(Swedish)

Tobias Petersson är svensk frilansskribent och politisk researcher. Han har inriktat sig på ämnen som berör Israel och MENA-området. Tobias har som specialområde minoriteter i Israel. Tobias driver också välbesökt blogg på den israeliska nyhetstidningen Times of Israel.

 

(English)

Tobias Petersson is a Swedish freelance writer and political researcher. He focus on Israel and the MENA region. Tobias is specialized on minorities in Israel. Tobias also has a popular blogg on the Israeli news site Times of Israel.

 

 

Epost: tobias@perspektivpaisrael

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved